ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Aanbieding, toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft de opdrachtnemer het recht om het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtnemer binnen acht dagen na ontvangst van de opdracht deze bevestigt dan wel met de uitvoering van de opdracht begint.

Artikel 2 – Prijs
Prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De opgegeven prijzen gelden voor leveringen af-magazijn. De leverancier mag het volgende doorberekenen, zonder enige verdere opslag: wijzigingen in de arbeidslonen of in de kostprijzen van grondstoffen of materialen, voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed en/of gebruikt, en die zich meer dan drie maanden na het aangaan van een overeenkomst voordoen. Niet in de prijs inbegrepen zijn eventuele montagekosten, installatiekosten en andere in verband met de levering te maken kosten. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend, indien die bedoeling onmiskenbaar blijkt. In de overige gevallen gelden zij als vrijblijvende prijsindicatie. Voor orders beneden € 340,34 aan investeringsgoederen en beneden € 113,45 aan kantoorverbruiksartikelen zullen orderkosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn volgens de ten tijde van de uitvoering van de order daartoe bij de leverancier geldende regeling.

Artikel 3 – Levering
De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan. Zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet bindend. De leverancier zal in overleg treden met de afnemer als de leveringstermijnen overschreden worden.

Artikel 4 – Betaling
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan facturering plaatsvinden, zodra de door de leverancier te leveren prestatie is voltooid, dan wel de afnemer met de afname in verzuim is. Binnen 30 dagen na factuurdatum dient betaling te geschieden, tenzij partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen, op de door de leverancier redelijkerwijs aan te geven wijze. De afnemer is wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag. De afnemer vergoedt de door de leverancier redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waar onder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. De leverancier is gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het verschuldigde, met een minimum van €113,45.

Artikel 5 – Eigendomsoverdracht, verlening/overdracht van rechten
Zaken die geleverd zijn aan de afnemer blijven eigendom van de leverancier en eventueel te verlenen of over te dragen rechten blijven aan de leverancier voorbehouden, zolang de afnemer de tegenprestatie, die hij uit hoofde van de met de leverancier aangegane overeenkomst tot levering van zaken of dienstverlening in verband daarmee verschuldigd is, niet volledig geleverd heeft. Voor zover het in het kader van de normale bedrijfsuitvoering gebruikelijk is, mag de afnemer dergelijke zaken wel verder verkopen.

Artikel 6 – Risico
De leverancier draagt het risico van de zaken tot het moment waarop zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de afnemer, of van door de afnemer gebruikte hulppersonen, zijn gebracht. Artikel 7- Garantie en aansprakelijkheid.

7.1 Voor tekortkomingen, die voorvallen binnen een rechtsverhouding, waarop deze voor waarden van toepassing zijn (inclusief eventuele onrechtmatige daad), aanvaardt de leverancier slechts een beperkte aansprakelijkheid en een garantieverplichting als volgt: a. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen is beperkt tot de geldelijke schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of waardevermindering wegens zaak beschadiging ontstaat, en tot een bedrag van ten hoogste € 453.780,22 per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen. Dit geldt wanneer betreffende schade is veroorzaakt door schuld, te wijten aan de leverancier of aan personen voor wie de leverancier verplicht is aansprakelijkheid te aanvaarden. b. De leverancier zal kosteloos door hem beschikbaar gestelde zaken die, anders dan als gevolg van voor rekening van de afnemer komende oorzaken, gebrekkigheid blijken te zijn, herstellen of vervangen. Wanneer door de leverancier geleverde diensten gebrekkig blijken te zijn, zal de leverancier de betreffende diensten alsnog kosteloos deugdelijk uitvoeren. De leverancier wordt eigenaar van de vervangen zaken of onderdelen. Voor zover de gebrekkigheid van de beschikbaar gestelde zaak of de geleverde diensten daarin bestaat, dat daardoor inbreuk wordt gemaakt op enig recht van intellectuele eigendom, kan de leverancier aan de onderhavige verplichting voldoen door opheffing van het betreffende bezwaar of (te zijner keuze) door terugname van de betreffende zaak of ongedaanmaking van de betreffende diensten tegen teruggave van wat wegens het beschikbaar stellen daarvan betaald is. De hiervoor sub a en b aangeduide verplichtingen gelden alleen wanneer de afnemer de betreffende tekortkomingen of gebrek binnen bekwame tijd na de ontdekking daarvan aan de leverancier ter kennis heeft gebracht. Tenzij anders is overeengekomen eindigt de sub b aangeduide garantieverplichting drie maanden na de datum , waarop de betreffende zaak is afgeleverd.

7.2 Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake tekortkomingen of gebreken is uitgesloten. De afnemer zal geen rechten tegen de leverancier inroepen of geldend maken wanneer daardoor, in gevallen waarin lid 1 en lid 2 van dit artikel van toepassing zijn, de leverancier verdergaande prestaties zou moeten leveren dan in dit artikel voorzien.

7.3 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan de leverancier zich in de rechtsverhouding jegens de afnemer bedient.

7.4 De afnemer vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor de rekening van de afnemer zou blijven, indien de betreffende derde de afnemer zou aanspreken.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom
De leverancier neemt alle in redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde. Indien aan de leverancier toch verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal de leverancier, onverminderd de in artikel 7 bepaalde grenzen, het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terugnemen of zorg dragen dat de afnemer het geleverde, of een gelijkwaardige andere zaak, ongestoord alles kan blijven gebruiken, mits de afnemer de leverancier tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzichte van degene die rechten van intellectuele eigendom geldend maakt, op te komen.

Artikel 9 – Overmacht
Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. als een situatie zoals in de vorige zin bedoeld, langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen wat reeds gepresteerd is ingevolge de overeenkomst, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 10 – Ontbinding
Als één van de partijen surseance van betaling aanvraagt of failleert, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren of ( te zijner keuze) de nakoming van zijn verplichtingen op te laten schorten. Alle van de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden dan direct opeisbaar. Rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen blijven onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

Artikel 11 – Geschillen
Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de Arrondissementrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van de leverancier of, indien partijen dit wensen, door arbitrage volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam worden beslist tenzij de Kantonrechter bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 12 – Toepasselijk recht
Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend het Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking. Deze overeenkomstige strekkingen staan niet aan nietigheid bloot.

Artikel 13 - Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhoudingen tussen de leverancier en de afnemer. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.